Chinatown Library New Materials

This page is updated periodically. This update: February 5, 2015

Anthropology

Fashion : the definitive history of costume and style / [produced in association with the Smithsonian ; editors, Anna Fischel ... [et al.]. 1st American ed.
New York, N.Y. : DK Publishing, 2012.
GT511.F365 2012
Full Catalog Record.

[Return to Top]

Art

Art that changed the world / contributors, Iain Zaczek, Jude Welton, Caroline Bugler, Lorrie Mack. First American edition.
New York : DK Publishing, 2013.
N5300.A698 2013
Full Catalog Record.

880-02 Jie qing de zhe zhi / Su Zhuoying zhu.%245-02/$1 節慶的摺紙 / 蘇卓英著. 880-03 Chu ban.%250-03/$1 初版.
880-04 Xinbei : Min sheng wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2012.%260-04/$1 新北 : 民聖文化事業股份有限公司, 2012.
TT870.S8 2012
Full Catalog Record.

[Return to Top]

Culinary Arts and Hospitality

Culinary careers for dummies / by Michele Thomas, Annette Tomei, and Tracey Vasil Biscontini.
Hoboken, N.J. : Wiley, c2011.
TX911.3.V62 T46 2011
Full Catalog Record.

[Return to Top]

Economics and Business

The Economics book / [Niall Kishtainy, consultant editor ; George Abbot ... [et al.], contributors]. 1st American ed.
New York : DK Pub., 2012.
HB71.E2683 2012
Full Catalog Record.

880-01 Li lun kuai ji xue / Shao jian.%245-01/$1 理论会计学 / 邵健著.
880-02 Chang sha : Guo fang ke ji ta xue chu ban she, 2011.%260-02/$1 长沙 : 国防科技大学出版社, 2011.
HF5635.E33 2011
Full Catalog Record.

Microsoft Office 2010 : comprehensive, introductory / Alec Fehl ... [et al.].
El Sobrante, CA : Labyrinth Learning, c2011.
HF5548.4.M525 F44 2011
Full Catalog Record.

[Return to Top]

Education

The smartest kids in the world : and how they got that way / Amanda Ripley. First Simon & Schuster hardcover edition.
New York : Simon & Schuster, 2013.
LB43.R625 2013
Full Catalog Record.

[Return to Top]

English as a Second Language

880-01 Bu hui Ying wen ye neng huan you shi jie = jian dan, yi dong, ma shang kai kou / [zuo zhe Kerra Tsai ; zhu bian Liu Liling].%245-01/$1 不會英文也能環遊世界 : 簡單、易懂、馬上開口 / [作者 Kerra Tsai ; 主編 劉俐伶]. 880-03 Chu ban.%250-03/$1 初版.
880-04 Taibei City : Wo shi chu ban ji tuan : Lan gui zi Ying Ri yu, 2013.%260-04/$1 台北市 : 我識出版集團 : 懶鬼子英日語, 2013.
PE1128.5.T834 2013
Full Catalog Record.

Clear grammar 4 : keys to advanced ESL grammar / Keith S. Folse ... [et al.]. 2nd ed.
Ann Arbor : University of Michigan Press, c2013.
PE1128.6.F66 2013
Full Catalog Record.

880-01 Jiao ni shuo can lü ying yu = Essential language for working at hotels, restaurants and airports / [bian ji xiao zu Wu Chongwei ... [et al.]].%245-01/$1 教你說餐旅英語 = Essential language for working at hotels, restaurants and airports / [編輯小組 吳崇維 ... [et al.]]. 880-02 Chu ban.%250-02/$1 初版.
880-03 Taibei City : Zhi teng chu ban you xian gong si, 2011.%260-03/$1 台北市 : 智藤出版有限公司, 2011.
PE1129.1.J43 2011
Full Catalog Record.

880-01 Lao ban yao ni hui de zhi chang Ying yu bi yong ju = Building up your business talk.%245-01/$1 老闆要你會的職場英語必用句 = Building up your business talk. 880-02 Zai ban.%250-02/$1 再版.
880-03 Taibei City : Xi bo lun gu fen you xian gong si, Minguo 102 [2013]%260-03/$1 台北市 : 希伯崙股份有限公司, 民國102 [2013]
PE1128.5.L38 2013
Full Catalog Record.

880-02 Lao wai dou shi zhe me shuo : zhi yao 2000 ju gao ding suo you sheng huo hui hua / zuo zhe Zhu Tong ; shen ding John P. Ring, Bill Martin.%245-02/$1 老外都是這麼說 : 只要2000句搞定所有生活會話 / 作者 朱童 ; 審訂 John P. Ring, Bill Martin. 880-04 Chu ban.%250-04/$1 初版.
880-05 Xinbei City : Xi wang xing qiu yu yan chu ban, [Minguo] 100 [2011]%260-05/$1 新北市 : 希望星球語言出版, [民國]100 [2011]
PE1129.2.Z48 2011
Full Catalog Record.

880-02 Lian lao wai dou zan tan de piao liang ying wen duan jü da quan = Perfect sentences / Lin Yuwei zhu.%245-02/$1 連老外都讚嘆的漂亮英文短句大全 = Perfect sentences / 林雨薇著. 880-03 Chu ban.%250-03/$1 初版.
880-04 Taibei City : Wo shi chu ban ji tuan - zhai zhai wen chuang, 2013.%260-04/$1 台北市 : 我識出版集團, 2013.
PE1128.5.L56 2013
Full Catalog Record.

The Official guide to the TOEFL® test / ETS. 4th ed.
New York, NY : McGraw-Hill, c2012.
PE1129.9.O35 2012
Full Catalog Record.

245-01/$1 圖解真正用得到的英文 : 用老外的一天學好英文 = In graphic : daily English at a glance! / Michael Coughlin ; Josephine Lin 著. 880-03 Chu ban.%250-03/$1 初版.
880-04 Taibei City : Wo shi chu ban ji tuan : Lan gui zi Ying Ri yu, 2013.%264-04/$1 台北市 : 我識出版集團 : 懶鬼子英日語, 2013.
PE1128.5.T8 2013
Full Catalog Record.

880-02 Yi sheng bi xue de Ying wen zi shou, zi gen, zi wei : kou dai shu = Prefix, root, suffix / Jiang Zhiyu zhu.%245-02/$1 一生必學的英文字首。字根。字尾 : 口袋書 = Prefix。root。suffix / 蔣志榆著. 880-04 Chu ban.%250-04/$1 初版.
880-05 Taibei City : Wo shi chu ban ji tuan, 2013.%260-05/$1 台北市 : 我識出版集團, 2013.
PE1129.5.J52 2013
Full Catalog Record.

880-03 Zhe ben 7000 dan zi bu yi yang : yong zi xing zi yin zi gen zi shou bei dan zi chao jian dan / su qin zuo.%245-03/$1 這本7000單字不一樣 : 用字形 字音 字根 字首背單字超簡單 / 蘇秦作 880-05 Chu ban.%250-05/$1 初版
880-06 Tai bei City : Qiu yu wen hua chu ban ; Xin bei shi : Yi ke shu wei xing xiao gong si jing xiao, 2013.%260-06/$1 臺北市 : 秋雨文化出版 ; 新北市 : 易可數位行銷公司經銷, 2013.10.
PE1129.5.S8 2013
Full Catalog Record.

[Return to Top]

Geography and Earth Sciences

Overbooked : the exploding business of travel and tourism / Elizabeth Becker. First Simon & Schuster hardcover edition.
New York : Simon & Schuster, 2013.
G155.A1 B382 2013
Full Catalog Record.

[Return to Top]

Health, Nursing and Medicine

880-02 Yi xing tian xia : pai da, la jin, zi yu fa / Xiao Hongci zhu.%245-02/$1 醫行天下 : 拍打, 拉筋, 自癒法 / 蕭宏慈著. 880-05 Di 1 ban.%250-05/$1 第1版.
880-06 Hong Kong : Shang wu yin shu guan (Xianggang) chu ban she, 2012.%260-06/$1 香港 : 商务印書館(香港)出版社, 2012.
RA781.63.X536 2012
Full Catalog Record.

[Return to Top]

Languages and Literatures

880-02 7000 dan zi dai zhu zou = Rich vocabulary : ( bei dan zi + dan zi ce yan xun lian ) shuang xiao he yi,7000 dan zi yi ci gao ding! / ceng ting yu zhu.%245-02/$1 7000單字袋著走 = Rich vocabulary : (背單字+單字測驗訓練)雙效合一,7000單字一次搞定! / 曾婷郁著 880-03 Chang xiao zeng ding ban.%250-03/$1 暢銷增訂版.
880-04 Tai bei City : Kai xin chu ban Tai bei xian zhong he shi : Shang liu wen hua zong jing xiao , 2013%264-04/$1 臺北市 : 凱信出版 臺北縣中和市 : 商流文化總經銷 , 2013%2013
PE 1129.5.Z46 2013
Full Catalog Record.

[Return to Top]

Psychology and Psychiatry

David and Goliath : underdogs, misfits, and the art of battling giants / Malcolm Gladwell. First edition.
New York : Little, Brown and Company, 2013.
BF503.G53 2013
Full Catalog Record.

[Return to Top]

Sociology

880-03 Ba ba . ma ma,ni wen dui wen ti le ma? : qi fa hai zi de tian fu,guan jian jiu zai wen wen ti! / song zhen xu, shen min xie zhu ; huang zi ling yi.%245-03/$1 爸爸,媽媽,你問對問題了嗎? : 啟發孩子的天賦,關鍵就在問問題! / 宋鎮旭, 申玟燮著 ; 黃子玲譯 880-06 Chu ban.%250-06/$1 初版
880-07 Xin bei City : Xiao xiong chu ban : Yuan zu wen hua fa xing , 2013.%260-07/$1 新北市 : 小熊出版 : 遠足文化發行, 2013.10.
HQ792.C5 S66 2013
Full Catalog Record.

[Return to Top]

Last updated: February 5, 2015