EQUAL OPPORTUNITY STATEMENT

It is the policy of the San Francisco Community College District to provide all persons with equal educational opportunities in all of its educational programs and activities regardless of race, color, national origin, ethnic group identification, religion, age, gender, marital status, domestic partner status, sexual orientation, disability or AIDS/HIV status,  medical conditions, gender identtity, or status as a Vietnam-Era veteran.
The San Francisco Community College District complies with Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Sections 504 of the Rehabilitation Act of 1973 and the Americans with Disabilities Act of 1990, Title IX of the Education Amendments of 1972, California Government Code, Section 11135 et seq. and all applicable regulations, and with all applicable requirements related to receipt of federal and/or state funds. 
The compliance officer for purposes of this policy is the District Affirmative Action Officer, 33 Gough Street, San Francisco CA 94103, (415) 241-2281.
San Francisco Community College District profesa como norma proporcionarles a todos las personas las mismas oportunidades de educacion en todos sus programas y actividades educacionales, sin distincion de raza, color, origen nacional, identificacion etnica, religion, edad, sexo, estado civil, orientacion sexual, o cualquier inpedimento fisico o mental.
San Francisco Community College District cumple con el Titulo VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, con las Secciones 504 del Acta Rehabilitacion de 1973 y del Acta de 1990 de Americanos Incapacitados, con el Titulo IX de las Enmiendas a la Educacion de 1972, con el Codigo de Gobierno de California, Seccion 11135 y siguientes, con todas las reglas pertinentes y con todos los requisitos relacionados al recibo de fondos estatales o federales.
La persona encargada de que se cumpla esta norma es el "District Affirmative Action Officer," 33 Gough Street, San Francisco CA 94103, (415) 241-2281.
Siyand patakaran ng San Francisco Community College District na pagdulutan ang madla ng magkatumbas na pagkakataon sa lahat ng kanyang mga palatuntunan at gawaing pag-aaral na walang pagtingin sa lahi, kulay-ng-balat, bayang tinubuan, pagsapi sa katipunang lahi, relihiyon, taong gulang, kung babae o lalaki, may asawa o wala, binabae o binalalaki, kakapusan sa pag-iisip o katawan.
Ang San Francisco Community College District ay sumusunod sa Title Vl ng Civil Rights Act nang 1964, Bahagi 504 ng Rehabilitation Act ng 1973 at ng Americans na may Disabilities Act ng 1990, Title Xl ng Education Amendments ng 1972, California Government Code, Bahagi 11135 at ang kasunod, at sa lahat ng mga maitatapat na kautusan, at sa lahat ng mga tapat na kinakailangan upang tumanggap ng salaping galing sa bansa at/o sa estado. 
Ang tagapamahala sa pagganap nitong patakarang ito ay ang District Affirmative Action Officer, 33 Gough Street, San Francisco CA 94103, (415) 241-2281.

EDUCATION CODE SECTION 66500 COMPLIANCE
In compliance with Education Code Section 66500, information regarding the obligation of male students to comply with the federal Military Selective Service Act by registering with Selective Service will be attached to all financial aid applications. Additionally, Selective Service registration cards will be availble in the office of Admissions and Records at the Phelan Campus.